НСРP

Сојуз – Национален совет за родова рамноправност

ЗА НАС

Визија

Промоција на правата на жените како човекови права, елиминирање на сите форми на дискриминација кон жените и градење општество со еднакви можности.

Мисија

Родова еднаквост, загарантирани права на жените, елиминирање на дискриминацијата на жените во општеството и семејството, развој и мир.

Вредности

Еднаквост, ненасилство, толеранција, солидарност, комуникација и соработка, граѓански активизам, транспарентност, мултикултурализам, социјална правда и вклученост.

Институционален развој и организациско зајакнување на мрежата

Ефективна, ефикасна и одржлива организација и регионални центри

Превенција на родови стереотипи, сексизам, насилство врз жените

Намалување на родовото насилство, насилството врз жените и семејното насилство, реинтеграција на жртвите на семејно и родово насилство

Економско зајакнување на жените и социјално претприемништво

Подобрување на социјалната и економската положба на жената во урбаните и руралните средини.

Жени, лидерство и учество

Еднакво учество на жените во политичкиот, јавниот живот и сите други аспекти на општеството

Родова еднаквост и климатски промени

Жените подеднакво се вклучени и учествуваат во процесот на адаптација на климатските промени

Жени, мир и безбедност

Мир во земјата и мир во регионот

Секој може да се вклопи во нашите проекти!

Сметаме дека некои од нашите проекти ги задоволуваат вашите барања.
Дали сте заинтересирани за проектите кои се достапни во нашата организација? Можете да кликнете на ова копче за да ги видите сите проекти!

Локација:

ул. 11 октомври бр.17

PO Box 571

Скопје

1000

 

Контакт:

info@nsrr.org.mk
sozm@t.mk

 

Тим советувалиште:

sovetuvaliste@nsrr.org.mk

Претседателка Савка Тодоровска:

savkatodorovska@yahoo.com

 

Програмска менаџерка Теа Зографска:
teazografska@gmail.com

 

Телефон:

+389 2 3134 390

071 212727

Донатори